Załącznik Nr 1

do Procedury Zatrudniania Pracowników

na wolne stanowiska urzędnicze

w Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu


Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Kościuszki 1a

09-200 SierpcZarząd Dróg Powiatowych

w Sierpcu

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Inspektor nadzoru inwestorskiego


 1. Wymagania niezbędne:

a) Wykształcenie wyższe (budownictwo, inżynieria transportowa),

b) Staż pracy w zawodzie – minimum 4 lata,

c) Uprawnienia budowlane,

d) Pozostałe wymagania wynikające z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych.

 1. Wymagania dodatkowe:

a) Umiejętność kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,

b) Umiejętność nadzorowania inwestycji drogowych,

c)Umiejętność projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów,

- droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust,

d) Podstawy wiedzy o samorządzie terytorialnym,

e) Odpowiedzialność, systematyczność, zdolność organizacji pracy, bezkonfliktowość, komunikatywność.


 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


a) Nadzór nad robotami drogowo mostowymi,

b) Udział w odbiorach robót,

c) Kontrola dróg i mostów,

d) Udział w komisjach, współpraca z Policją w zakresie przeglądów dróg,

e) Udział w komisjach ZUD,

f) Udział w przetargach,

g) Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przy inwestycjach prowadzonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu,

b) Wynagrodzenie zasadnicze: 1350 zł brutto miesięcznie,

c) Miejsce pracy: ZDP Sierpc,

d) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony z możliwością zatrudnienia w przyszłości na umowę o pracę na czas nie określony.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu: nie dotyczy

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) List motywacyjny,

b) Życiorys – curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

c) Kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

d) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f) Kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie BIP),

g) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz stwierdzające zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku (do pobrania na stronie BIP),

h) Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

i) Kserokopia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

 1. Określenie terminu i miejsca składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie pisemnej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1a w budynku sekretariatu do dnia 21.07.2014r. do godz. 14 °° .

Na kopercie należy umieścić dopisek: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki postępowania to łączny wynik rozmów kwalifikacyjnych i analizy przedłożonych dokumentów.

Rozmowy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 23.07.2014r. o godz 10 °° w budynku Sekretariatu Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1a.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ( www.zdpsierpc.bip.org.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1a umieszczonej przed budynkiem sekretariatu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys – CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu, zawartych w ofercie aplikacyjnej, także tych które nie wymagane przez pracodawcę w procesie rekrutacji, w tym wizerunku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)


Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.


Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nie odebrania dokumentów zostaną one protokolarnie zniszczone.


Załączniki:

kwestionariusz_osobowy.doc

oswiadczenie.doc


Sierpc, dnia 09.07.2014 r                                                 P.O. Kierownika ZDP

w Sierpcu

Artur Obrębski

/podpis nieczytelny/
Zarząd Dróg Powiatowych


ul. Kościuszki 1a


09-200 Sierpc


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Inspektor nadzoru inwestorskiego


(nazwa stanowiska pracy)
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Sergiusz Makowski,


zamieszkały 87-800 Włocławek, ul. Kaliska 87a
Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Kandydat spełnił wymagania formalne oraz wykazał się dobrą wiedzą z przedstawionych w ogłoszeniu wymagań.
Sierpc, dnia 23.07.2014r.


P.O. Kierownika ZDP

w Sierpcu

Artur Obrębski

/podpis nieczytelny/

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Adam Kurta
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-09 11:54:08
 • Informacja zaktualizowana przez: Adam Kurta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-23 13:48:28
 • Liczba odsłon: 1457
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 428778]

przewiń do góry