Oznaczenie sprawy: ZDP.DT.1.262.23.2019


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO

RÓWNOWARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30000 EURO1. Zamawiajacy: Zarząd Dróg powiatowych w Sierpcu, ul. Kościuszki 1a, 09-200

Sierpc nr tel. 24 275 21 13, e-mail zdpsierpc@bip.org.pl


2. Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami:

Pracownik ds. ewidencji dróg, mostów i zezwoleń – Zbigniew Rzadkiewicz

nr tel.: 24 275 21 13 wew. 2

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu – Artur Obrębski

nr tel.: 24 275 21 13 wew. 1


3. Tryb: Zamówienie o wartości poniżej 30000 euro- do postępowania nie stosuje się

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych- otwarty nabór ofert


4. Opis przedmiotu zamówienia:

Zgodnie z pkt 3 Specyfikacji Warunków Naboru Ofert


5. Specyfikacji Warunków Naboru Ofert:

Dostępna na stronie internetowej zdpsierpc.bip.org.pl lub w siedzibie zamawiającego w

godzinach 7:00-15:00


6. Miejsce i termin złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.11.2019 r., do godz, 13:00 w siedzibie

Zamawiającego, tj. Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu, ul. Kościuszki 1a

2) Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie

zwrócona wykonawcy nie otwarta

3) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę

przed terminem upływu jej składania


7. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.11.2019 r. o godz. 13:10 w siedzibie

zamawiającego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu, ul. Kościuszki 1a 09-200

Sierpc


8. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

W terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca

podpisze umowę z Zarządem Dróg Powiatowych w Sierpcu, ul. Kościuszki 1a 09-200

Sierpc

formularz_ofertowy_wraz_z_zalacznikami_23.2019.pdf


specyfikacja_warunkow_naboru_ofert_23.2019.pdf

Artur Obrębski
Dyrektor ZDP w Sierpcu
/podpis nieczytelny/ZDP.DT.1.262.23.2019                                        Sierpc, dnia 28.11.2019 r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W RAMACH ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30000 EURO


1. Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu, ul. Kościuszki 1A, 09-200 Sierpc

nr telefonu: (24) 275 21 13 (sekretariat i fax)

e-mial: zdpsierpc@bip.org.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego

§ 4 ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego Załącznik

do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu z dnia 11 sierpnia 2015 r.

4. Nazwa zamówienia publicznego

Zakup samochodu ciężarowego

5. Wybór oferty

   1. Liczba złożonych ofert: 1, w tym złożonych o czasie: 1

   2. Oferta wybrana: MP TRADER Marcin Paciepnik

    ul. Przemysłowa 5 42-141 Przystajń

oferta nr 1

   1. Kwota realizacji zamówienia: 111 930,00 zł (brutto)

   2. Punktacja przyznana ofertom:

Nr ofert

Nazwa firmy

Liczba punktów w kryterium cena

1

    MP TRADER Marcin Paciepnik

    ul. Przemysłowa 5 42-141 Przystajń

100

6. Uzasadnienie wyboru

Oferta spełnia założenia określone w Specyfikacji Warunków Naboru Ofert oraz jest prawidłowa pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym

7. Zawarcie umowy

W terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty
Artur Obrębski
Dyrektor ZDP w Sierpcu
/podpis nieczytelny/Otrzymują:

MP TRADER Marcin Paciepnik

ul. Przemysłowa 5 42-141 Przystajń

sales@mptrader.plInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Adam Kurta
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-21 12:34:46
 • Informacja zaktualizowana przez: Adam Kurta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-28 10:59:31
 • Liczba odsłon: 3765
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 428783]

przewiń do góry