KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANTÓW ZDP

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu /adres: Kościuszki 1A, 09-200 Sierpc/. 

2. Osoby, których dane przetwarzane są przez Administratora mogą się z nim skontaktować telefonicznie pod nr: (24) 275 21 13 lub drogą mailową na adres: zdpsierpc@bip.org.pl.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mkadministrators.pl.

4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. /RODO/ tj. w celu  niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie w związku z przepisami prawnymi wynikającymi z następujących aktów prawnych:
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
  • Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
  • Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
  • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego;
  • Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  • Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
  • Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
  • Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;
  • Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

5. Dodatkowo administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu realizacji zawartych umów, bądź w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisu prawa lub zawartej umowy nie wymaga uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, przy czym dane te mogą być przetwarzane tylko w celu i zakresie , w jakim zostały pozyskane.

6. Państwa dane mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora tj.:
 • dostawcy usług IT oraz oprogramowania użytkowego,
 • firmy świadczące usługi prawnicze, doradcze, windykacyjne,
 • firmy świadczące usługi ochrony osób i mienia,
 • firmy świadczące usługi z zakresu ochrony danych osobowych,
 • firmy kurierskie i pozostali dostawcy usług pocztowych.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

9. Posiadają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193 Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub wykonania umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi wniosków, zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia i realizacji postulowanych przez Państwa spraw oraz współpracy z  administratorem.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzadkiewicz Zbigniew
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-14 09:57:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Rzadkiewicz Zbigniew
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-24 11:37:07
  • Liczba odsłon: 943
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 485848]

przewiń do góry