Informacja o wynikach naboru

 

Załącznik Nr 1 do Procedury naboru

i zatrudniania ma wolne stanowiska urzędnicze

w Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu

 

 

 

 

 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W SIERPCU

UL. KOŚCIUSZKI 1A

09-200 SIERPC

( nazwa i adres jednostki )

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

I OCHRONY ŚRODOWISKA

(nazwa stanowiska urzędniczego )

 

1. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3) Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na stanowisku ds zamówień publicznych i ochrony środowiska,

4) Kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) Wykształcenie minimum średnie, mile widziane wykształcenie wyższe.

2. Wymagania dodatkowe:

1) Predyspozycje osobowościowe: samodzielność, odpowiedzialność, uczciwość, zdolności analityczne, komunikacyjne, organizacyjne, odporność na stres, asertywność,

2) Mile widziany staż pracy w administracji samorządowej,

3) Prawo jazdy kategorii B ( wyjazdy służbowe np. na szkolenia, do urzędów współpracujących, objazd dróg powiatowych ),

4) Znajomość przepisów: ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o drogach publicznych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o finansach publicznych,

5) Biegła znajomość obsługi komputera, sprawne posługiwanie się platformą e-Puap,e-Zamówienia, Bip.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika na stanowisku ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska w Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu- pobierz tutaj zakres obowiązków lub w siedzibie Zarządu Dróg.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca biurowa, przy komputerze powyżej 4 godzin, 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7ºº-15ºº, budynek parterowy Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu, ul. Kościuszki 1a.

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależny od ogólnego stażu pracy - 20 lub 26 dni rocznie.

Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) oraz wewnętrznym Regulaminem wynagradzania pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu wprowadzonym Zarządzeniem Nr 2/2018 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu z dnia 15 lutego 2018 r. z późn. zm.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu:

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Curriculum Vitae ( CV ) z przebiegiem nauki, przebiegiem zatrudnienia,

 2. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy w administracji samorządowej lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania nadal w stosunku pracy, lub kserokopie innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach niezbędnych na danym stanowisku,

 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie- pobierz tutaj kwestionariusz_osobowy lub w siedzibie Zarządu Dróg,

 6. oświadczenie kandydata/ki o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe- pobierz tutaj oświadczenie lub w siedzibie Zarządu Dróg,

 7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata/ki, który/a zamierza skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 8. podpisana przez kandydata/kę klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy- pobierz tutaj klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_dla_kandydata_do_pracy lub w siedzibie Zarządu Dróg.

7. Określenie terminu i miejsca składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne wymienione w pkt 6 należy składać w formie papierowej w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu ( adres: ul. Kościuszki 1a, 09-200 Sierpc ) lub pocztą na adres Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu do 22.06.2022 r. do godz. 15ºº.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z umieszczonymi na niej danymi kandydata/ki oraz dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska”.

Otwarcie ofert i dokonanie analizy dokumentów aplikacyjnych nastąpi dnia 23.06.2022 r. o godz. 10ºº, po czym nastąpi selekcja końcowa – rozmowa kwalifikacyjna, o czym kandydaci, którzy spełnią wymagania niezbędne, zostaną poinformowani telefonicznie.

Wyklucza się przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1a oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Kandydat/ka wyłoniony/a w drodze naboru, przed zatrudnieniem, będzie zobowiązany/a przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku (kandydat/ka zostanie skierowany/a na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy) oraz oryginał zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W przypadku zatrudnienia kandydat/ka zobowiązany/a będzie do przedłożenia pracodawcy do wglądu oryginały dokumentów wymienionych w punkcie 6 ppkt 2, 3, 4, 7.

Z wybranym kandydatem/ką zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia.

W przypadku osoby, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 poz. 530), umowę zawiera się celem odbycia służby przygotowawczej zgodnie z Procedurą naboru i zatrudniania na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu wprowadzoną Zarządzeniem nr 4/2016 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu z dnia 6 maja 2016 r. z późn. zm. ( do wglądu w Sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu ul. Kościuszki 1A ).

 

Sierpc, dnia 13.06.2022 r.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

/-/

Artur Obrębski

 

 

8. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu. /adres: ul. Kościuszki 1A; 09-200 Sierpc/.

 2. Osoby, których dane przetwarzane są przez Administratora mogą się z nim skontaktować telefonicznie pod nr.: (24) 275 21 13 lub drogą mailową na adres: zdpsierpc@bip.org.pl.

 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mkadministrators.pl

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przesłanki art. 6 ust. 1 lit. „c” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO (tj. realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. W przypadku danych wykraczających poza zakres ww. ustaw, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” oraz art. 9 ust. 2 lit. „a” RODO, to jest zgody osoby, której dane dotyczą.

 5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora:

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 • dostawcy usług IT oraz oprogramowania użytkowego,

 • firmy logistyczne, kurierskie i pozostali dostawcy usług pocztowych.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji na ogłaszane stanowisko lub do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana. Po zakończeniu procesu rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie przez okres 3 m-c, a następnie po upływie tego okresu zostaną protokolarnie zniszczone.

 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 3. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193 Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie niezbędnych danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku danych osobowych wykraczających poza zakres ustawowy, podanie takich danych jest dobrowolne.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzadkiewicz Zbigniew
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-06-13 07:22:45
 • Informacja zaktualizowana przez: Rzadkiewicz Zbigniew
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-27 15:05:33
 • Liczba odsłon: 502
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 485827]

przewiń do góry