Deklaracja dostępności

Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu prowadzonej w ramach Biuletynu Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 16.01.2006 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08.04.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
    • filmy nie zostały opublikowane, 
    • dokumenty mogą nie mieć powiązanych etykiet tekstowych, 
    • wyłączenie dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego. 
Strona internetowa w ramach  Biuletynu Informacji Publicznej zawiera niezbędne dokumenty i informacje do których udostępnienia zobowiązana jest jednostka w ramach dostępu do informacji publicznej. Dokumenty zostały podzielone wg menu podmiotowego oraz przedmiotowego. Etykiety dla dokumentów są czytelne i zrozumiałe w swojej formie. Istnieje możliwość wyświetlenia poszczególnych dokumentów w odrębnych oknach. Strona nie posiada mechanizmu autodeskrypcji oraz nie jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, jednak w ramach strony istnieje możliwość skorzystania z udogodnień, tj. między innymi skróty klawiszowe, kontrast, powiększenie czcionki.

Oświadczenie sporządzono dnia 16.03.2020 r.  na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z jednostką. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pan Zbigniew Rzadkiewicz, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej tj. na adres e-mail: zdpsierpc@bip.org.pl lub drogą telefoniczną, dzwoniąc na numer telefonu 24 275 21 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez autodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny realizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Do budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu prowadzi wjazd, następnie wejście od ulicy Kościuszki 1A . Do wejścia budynku prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, dostępne są wszystkie pomieszczenia, w tym toaleta. Pomieszczenia zlokalizowane są w budynku jednostki, który posiada kondygnację jednopoziomową. Budynek ten nie jest wyposażony w schody oraz windę. 
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu nie ma pętli indukcyjnych. Przed wejściem głównym do budynku znajduje się podjazd (pochylnia) dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku są oznaczenia kontrastowe. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. 
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Budynek Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu zlokalizowany jest na terenie stanowiącym ogrodzony plac wewnętrzny, w ramach którego istnieje swobodna możliwość zaparkowania pojazdu bezpośrednio przed wejściem do budynku.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. 
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Po dokonaniu zgłoszenia, Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu zapewnienia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie.

[Liczba odsłon: 485848]

przewiń do góry