KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW, KTÓRZY DZIAŁAJĄ W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W OPARCIU O STATUS OSOBY FIZYZNEJ

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu. /adres: ul. Kościuszki 1A; 09-200 Sierpc/.

 2. Osoby, których dane przetwarzane są przez Administratora mogą się z nim skontaktować telefonicznie pod nr.: (24) 275 21 13 lub drogą mailową na adres: zdpsierpc@bip.org.pl.

 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mkadministrators.pl

 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartych umów handlowych, obsługi zlecenia oraz w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy lub zlecenia.

 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „b” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań w celu jej zawarcia,

 • na podstawie przesłanki art. 6 ust 1 lit. „c” RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikający z realizacji przedmiotowej umowy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego,

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (współpraca z kontrahentem, dochodzenie roszczeń).

 1. Państwa dane mogą być przekazywane odbiorcom i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj.:

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 • kooperanci, podwykonawcy firmy w celu realizacji umowy, obsługi zlecenia,

 • dostawcy usług IT oraz oprogramowania użytkowego,

 • podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności,

 • podmioty świadczące usługi doradcze i prawnicze,

 • firmy świadczące usługi logistyczne, kurierskie i pozostali dostawcy usług pocztowych.

 1. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa tj.: do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz przez okres 6 lat po zakończeniu umowy zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) oraz Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.),

 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu np. do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Państwa osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej. Powyższe kwestie zostały uregulowane przepisami prawa tj. art. 117-125 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

 1. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 2. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193 Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.

 3. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych może skutkować brakiem możliwości nawiązania współpracy, realizacji zawartej umowy, złożonego zamówienia, obsługi zlecenia oraz reklamacji, skarg i wniosków.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzadkiewicz Zbigniew
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-29 10:18:15
 • Informacja zaktualizowana przez: Rzadkiewicz Zbigniew
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-24 11:37:38
 • Liczba odsłon: 772
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 485818]

przewiń do góry