KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRZY W OPARCIU O OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE, DZIAŁAJĄ JAKO REPREZENTANCI OSÓB PRAWNYCH ORAZ DLA OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI UMOWY

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu. /adres: ul. Kościuszki 1A; 09-200 Sierpc/.

 2. Osoby, których dane przetwarzane są przez Administratora mogą się z nim skontaktować telefonicznie pod nr.: (24) 275 21 13 lub drogą mailową na adres: zdpsierpc@bip.org.pl.

 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mkadministrators.pl.

 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zgodnego z przepisami prawa zawarcia umowy, jej prawidłowej realizacji oraz w celu prowadzenia działań zmierzających do jej zawarcia.

 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail osób fizycznych reprezentujących osobę prawną, osób fizycznych wyznaczonych do realizacji zawartej umowy oraz pozostałe dane wynikające z rejestru publicznego KRS, celem potwierdzenia zasadności i legalności reprezentacji osoby prawnej.

 6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (nawiązanie relacji handlowych w tym proces negocjacji, prowadzenie korespondencji, zapewnienie legalności zawarcia umowy handlowej i jej realizacji),

 • na podstawie przesłanki art. 6 ust 1 lit. „c” RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z realizacji przedmiotowej umowy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

 1. Państwa dane mogą być przekazywane odbiorcom i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj.:

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 • kooperanci, podwykonawcy firmy w celu realizacji umowy, obsługi zlecenia,

 • dostawcy usług IT oraz oprogramowania użytkowego,

 • podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności,

 • podmioty świadczące usługi doradcze i prawnicze,

 • firmy świadczące usługi logistyczne, kurierskie i pozostali dostawcy usług pocztowych.

 1. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa tj.: do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz przez okres 6 lat po zakończeniu umowy zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) oraz Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.),

 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu np. do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Państwa osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej. Powyższe kwestie zostały uregulowane przepisami prawa tj. art. 117-125 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

 1. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 2. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193 Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.

 3. Państwa dane zostały pozyskane z jawnych rejestrów publicznych tj. KRS oraz bezpośrednio od osób wyznaczonych do kontaktu przez osobę prawną, którą Państwo reprezentujecie.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzadkiewicz Zbigniew
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-29 10:20:50
 • Informacja zaktualizowana przez: Rzadkiewicz Zbigniew
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-24 11:37:53
 • Liczba odsłon: 767
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 485839]

przewiń do góry